География

Сребърна е резерват, разположен в близост до едноименното село. Намира се на 16 км от Силистра и на 2 км от река Дунав.

Резерватът включва езеро Сребърна и неговите околности. Намира се на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка.


История

За първи път името на Сребърна се среща в годините около Освобождението в пътеписите на Феликс Каниц ("Дунавска България и Балканите" (1875–1879). През 80-те години на XVIII век през Сребърна минават екипи на австрийски орнитолози, които описват състава на фауната.

През 40-те години на XX век българският природозащитник Алекси Петров, след посещение на Сребърна, пише доклад до Съюза за защита на природата с мнение да бъде забранен там ловът на блатни птици и блатото да бъде обявено за развъдник. Благодарение най-вече на неговите усилия на 20 септември 1948 г. Министерският съвет публикува постановление за обявяването на езерото за резерват с добре очертани граници: река Дунав, хълмовете Коджа баир и Кара бурун и шосето Силистра–Русе. Тази дата е приета за рождена дата на Сребърна.

През 1974 г. е основан и Природонаучният музей „Сребърна”.

Охраняемата площ е около 600 хектара, а буферната зона е около 540 хектара. Тук можете да видите 139 вида висши растения, част от които са застрашени от изчезване. Най-разпространени са тръстиката, папурът, сивата върба и червената върба. Фауната е разнообразна. Резерватът е обитаван от 39 вида бозайници, 21 вида влечуги и земноводни и над 20 вида риби – щука, каракуда, червеноперка, видра, езерен рак, обикновена костенурка, воден плъх и др.

„Сребърна” е известен и с различните видове птици, които обитават резервата. Тук гнездят 220 вида: чапли, лопатар, ням лебед, сива гъска, патици, тръстиков блатар, синьогушка, мустакат синигер и др. Както и застрашените от изчезване къдроглав пеликан, малък корморан, белоока потапница.

Около резервата е направена екопътека, по която има беседки и площадки за наблюдение.

През 1975 г. „Сребърна” е включен в Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони с международно значение. През 1977 е обявен за биосферен резерват от списъка на ЮНЕСКО. През 1983 г. влиза в списъка на паметниците на световното културно наследство и природните забележителности на ЮНЕСКО.

„Сребърна” е един от Стоте национални туристически обекта на Българския туристически съюз.

Езеро Сребърна

Сребърна е сладководно езеро, разположено на площ от 2 кв. м. Намира се в непосредствена близост до река Дунав.

Флората на езерото включва тръстика и влаголюбиви растения.

Музей

В него са експонирани препарирани обитатели на резервата. Оттук имате възможността да наблюдавате птиците, обитаващи „Сребърна”. Благодарение на видеокамера, разположена в центъра на езерото, можете да видите къде гнездят пеликаните.


Полезна информация

Работното време на музея:

8,00–12,00 и 14,00–18,00 ч.

През периода от 1.05. до 01.10. – без почивен ден.

В четвъртък входът е безплатен.

География История Полезна информация