География

Град Сливен е разположен в подножието на южните склонове на Сливенската планина, с която започва Източна Стара планина. На юг и югоизток е отворен към Сливенското поле. Надморската височина на града варира от 180 до 300 м.

Сливенското поле е последното от подбалканските в източна посока. То е част от Розовата долина, но заради изселването, настъпило след Руско-турската война, производството на розово масло замира.

На север от града е разположен природният парк Сините камъни, който включва и местността Карандила, а на изток се намира Долината на прасковите.

Близо до града са Сливенските минерални бани, чиито води лекуват стомашно-чревни и жлъчно-чернодробни заболявания, както и болести на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система.

Територията на община Сливен обхваща 48 селища – градовете Сливен и Кермен и 46 села. В релефно отношение в общината има два района – полупланински и планински на север и равнинен на юг.

Сливен се намира в подбалканското поле, в зоната на преходноконтинентален климат, дължащ се на средиземноморското влияние. Характерни за града и региона са меката и кратка зима и сравнително топлото лято. Есента е по-продължителна в сравнение с пролетта. Най-характерното за микроклимата на Сливен е местният вятър „Бора”. Това е планински вятър, характерен за студените месеци, който се спуска по стръмните планински склонове към ниските места подобно на водопад.

Средната годишна температура е около 12,4 ºС, през лятото тя е около 23,2 ºС, а през зимата – 1,2 ºС.

Основният воден ресурс на Сливен е р. Тунджа и нейните притоци – р. Селишка (Аблановско дере), река Новоселска, река Асеновска и Дюлева река, преминаващи през града. Водите на р. Тунджа се използват предимно за битови нужди и за напояване. На 25 км от Сливен е изграден язовир „Жребчево”.

Районът около града е богат на минерални извори.


Икономика

В икономическо отношение характерни за Сливенската област са разнообразната отраслова структура, наличието на мощности и тяхното добро разположение, добре изградената инфраструктура в промишлените зони. Всичко това са предпоставки за привличането на местни и чужди инвеститори и за успешното развитие ма икономиката в областта.

Промишленост

Сливен е стар промишлен център с дългогодишни традиции в производството на текстил и трикотаж, на храни и напитки, на машини и оборудване. Благоприятният климат и добре развитото селско стопанство и животновъдство в областта са сред основните причини за разнообразните промишлени дейности, развивани в града и околностите му. Сливенският регион е важен доставчик на селскостопанска продукция и суровини. Тук се отглеждат овошки, лозя, зеленчуци, слънчоглед, зърнени култури.

Един от водещите отрасли в областта е текстилният. Тук през 1834 г. Добри Желязков създава и първата текстилна фабрика на Балканския полуостров. Днес в града са разположени едни от най-големите текстилни предприятия в България. Важни за развитието на отрасъла са и множеството малки фирми, произвеждащи хавлиени тъкани и изделия, облекло, бельо и др.

На второ място по важност са хранителните продукти и напитките. Град Сливен и Сливенска област имат силни позиции във винопроизводството, в млекопреработката, в производството на месо и месни продукти, на плодови и зеленчукови консерви.

Селско стопанство

Плодородните почви и мекият климат в област Сливен предопределят широкото развитие на земеделието в региона. Най-важният отрасъл за развитието на селското стопанство е растениевъдството. Тук са разположени и най-благоприятните в страната региони за отглеждане на праскови. Лозарството, за което благоприятстват почвено-климатичните особености, също е добре развито. Това предопределя и съществуването на редица предприятия за производство на вино, както и немалък брой винарски изби.


Редовни събития

Спорт

Сливен е с дългогодишни традиции в областта на спорта. В града са родени редица наши спортисти – футболисти, волейболисти, боксьори, акробати.

За да поддържа и развива спортната дейност, община Сливен приема Концепция за развитието на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм през 2004 г. Концепцията се състои от седем раздела, в които са определени основните приоритети, целите и задачите, обхватът, финансовото осигуряване и други.

Култура

Културната дейност в града е широко разпространена и разнообразна. В Сливен има читалища, театри, музеи, библиотеки.

 

Театри

Драматичен театър „Стефан Киров” е основан през 1918 г. към НЧ „Зора”. От 1987 г. се помещава в собствена сграда с две зали.

Държавен куклен театър – град Сливен, е създаден като самодеен състав през 1960 г. към НЧ „Зора”. В началото на 1971 г. придобива статут на професионален. От 1989 г. разполага със собствена зала с 200 места. Театърът реализира представления и в детски градини и на открито.

Библиотеки

Регионална библиотека „Сава Доброплодни” е създадена през 1955 г. От 2000 г. има статут на регионална библиотека – основен културен и научно-информационен център.

Много важен е фондът от старопечатни книги, публикувани в периода 18061878 г.


Културни и исторически забележителности

Регионален исторически музей

Началото на музея е поставено през 1913 г. Първата музейна сбирка е била направена към народно читалище „Зора”, а от 1946 г. е обособен като самостоятелен. Във фондовете му се съхраняват над 80 000 музейни експоната (археология, праистория, античност, средновековна етнография, Възраждане, нова и най-нова история). Към музея се причисляват и Къща музей на сливенския бит от XIX в., Къща музей „Добри Чинтулов”, Къща музей „Хаджи Димитър”, останките от късноантичната и средновековна крепост Туида в местността Хисарлъка край Сливен.

Национален музей на текстилната индустрия

Това е първият специализиран музей от индустриален тип в България. Филиал е на Националния политехнически музей в София. Създаден е през 1984 г. От 1988 г. е член на Европейската текстилна мрежа със седалище в Хановер, Германия.

Музеят е разделен на три основни отдела – ръчно текстилно производство, текстилни занаяти, фабрично-машинно производство.

География Икономика Редовни събития Културни и исторически забележителности