Srebarna

Srebarna is a natural reserve that has been on the list of UNESCO World Heritage since 1983. It is located in Northeast Bulgaria, about 2 km south of the Danube River.  The reserve stretches over an area of 6 sq km (600 hectares), comprising the Srebarna Lake and its surroundings.

Srebarna displays a unique variety of plants and wildlife. The flora has 139 species, 11 of which are in danger of extinction.  The fauna includes 179 bird species, e.g. pelicans, herons, geese, ducks, cormorants, 39 mammal, 21 reptile and amphibian and 10 fish species. Srebarna lies on the bird migration route between Europe and Africa.


История

За първи път името на Сребърна се среща в годините около Освобождението в пътеписите на Феликс Каниц ("Дунавска България и Балканите" (1875–1879). През 80-те години на XVIII век през Сребърна минават екипи на австрийски орнитолози, които описват състава на фауната.

През 40-те години на XX век българският природозащитник Алекси Петров, след посещение на Сребърна, пише доклад до Съюза за защита на природата с мнение да бъде забранен там ловът на блатни птици и блатото да бъде обявено за развъдник. Благодарение най-вече на неговите усилия на 20 септември 1948 г. Министерският съвет публикува постановление за обявяването на езерото за резерват с добре очертани граници: река Дунав, хълмовете Коджа баир и Кара бурун и шосето Силистра–Русе. Тази дата е приета за рождена дата на Сребърна.

През 1974 г. е основан и Природонаучният музей „Сребърна”.

Охраняемата площ е около 600 хектара, а буферната зона е около 540 хектара. Тук можете да видите 139 вида висши растения, част от които са застрашени от изчезване. Най-разпространени са тръстиката, папурът, сивата върба и червената върба. Фауната е разнообразна. Резерватът е обитаван от 39 вида бозайници, 21 вида влечуги и земноводни и над 20 вида риби – щука, каракуда, червеноперка, видра, езерен рак, обикновена костенурка, воден плъх и др.

„Сребърна” е известен и с различните видове птици, които обитават резервата. Тук гнездят 220 вида: чапли, лопатар, ням лебед, сива гъска, патици, тръстиков блатар, синьогушка, мустакат синигер и др. Както и застрашените от изчезване къдроглав пеликан, малък корморан, белоока потапница.

Около резервата е направена екопътека, по която има беседки и площадки за наблюдение.

През 1975 г. „Сребърна” е включен в Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони с международно значение. През 1977 е обявен за биосферен резерват от списъка на ЮНЕСКО. През 1983 г. влиза в списъка на паметниците на световното културно наследство и природните забележителности на ЮНЕСКО.

„Сребърна” е един от Стоте национални туристически обекта на Българския туристически съюз.

Езеро Сребърна

Сребърна е сладководно езеро, разположено на площ от 2 кв. м. Намира се в непосредствена близост до река Дунав.

Флората на езерото включва тръстика и влаголюбиви растения.

Музей

В него са експонирани препарирани обитатели на резервата. Оттук имате възможността да наблюдавате птиците, обитаващи „Сребърна”. Благодарение на видеокамера, разположена в центъра на езерото, можете да видите къде гнездят пеликаните.


Полезна информация

Работното време на музея:

8,00–12,00 и 14,00–18,00 ч.

През периода от 1.05. до 01.10. – без почивен ден.

В четвъртък входът е безплатен.

Srebarna История Полезна информация