Изключително биологично разнообразие, природни паркове, уникални природни забележителности, впечатляващи пещери и каньони, ледникови езера – е трудно да се опише как многоликостта и прекрасно е природата на България. Тук всеки почитател на красиви гледки и тясно докосване на природата може да намери си рай. Отлични условия са създадени за всички видове на екологосъобразно дейности – Туризъм, планински, пресичане, наблюдение на птици, животни и растения, посещение на природни забележителности и много други. Основен и водещ, обаче, винаги е мисълта за запазване и защита на природата.

По отношение на биоразнообразието България е на второ място в Европа. Растенията са над 12,360 видове, като 3700 от тях са по-високи видове. 763 видове са включени в Червената книга на България. Около 750 растения са били регистрирани като лекарствени и 70 % от тях са икономически ценни видове, и страната на износа около 15 хиляди тонове на билки годишно. Горския фонд възлиза на около 4,0 милиона хектара. Това е около 36,85 % от територията на страната. От листопад широколистни гори най-широко разпространени са дъбови и букови гори. Дъбови гори са разпространени в районите с надморска височина до 1000 метра, и буковите гори са главно в средата планински район на страната. Гъсти гори са развили в долната течения на реките Батова, Камчия, Ропотамо и Велека. Естествени иглолистни гори са разпространени на територията на до 2200 метра над морското равнище. Те са най-широко разпространение в Родопите. Те основно се състоят от смърч, Ела и бял бор. Черна мура расте в планините Славянка и Пирин, и Бяла Мура расте в Средна Стара планина, Западните Родопи, среден Пирин, Рила и Витоша.

27 хиляди видове представители на безгръбначната фауна на живо в България и гръбначни животни са представени с над 750 вида, 397 от които са птици, 207 сладководни и черноморски рибни видове, 94 вида бозайници, 52 вида земноводни и влечуги. Седем зоопарк географски региони са диференцирани в страната. Четири от тях са включени в средиземноморски подзоната и три от тях-в евро-сибирския подзона. Страната е дом за европейски, евро-сибирския и средиземноморски видове, и в регионите на Средиземно море климатично влияние могат да се видят много видове реликва. Пещерната фауна в България се състои от повече от 100 вида. Черно море с неговото риба съдържание е обект на спорта и промишленият риболов.

В страната – Пирин (ЮНЕСКО), Рила, Централен Балкан и 11 природни паркове-Беласица, планинското, Врачански балкан, Златни пясъци, Персина, Рилския манастир, Русенски Лом, сините камъни, Странджа и Шуменското плато са установени три национални парка. За да се запази биологичното разнообразие, са били установени 89 резерви (17 са обявени биосферните резервати по програмата на ЮНЕСКО „Човешки and биосфера“ – Али Botush, Баюви дупки – Dzindzhiritsa, Бистришко бранище, Boatin Червената стена Чупрене, Джендема, дупката, Камчия, купена, Мантарица, Маричините езера, Узунбоджак, Parangalitsa, Сребърна, Стенето, Царичина) и 2,234 сайтове са обявени за природни забележителности. Две от природни обекти-природен парк Пирин и резерват Сребърна-са включени в списъка на ЮНЕСКО на глобалната природното наследство.

В национален парк Пирин е защитена територия, създадена, за да съхрани уникалния пейзаж на Пирин планина. В границите на парка се намира най-старото дърво в страната-Baykusheva мура, която е толкова стара, колкото самата – страна повече от 1300 години. Парка е богата на уникални еко системи и редки растителни и животински видове, голяма част от които са включени в Червената книга на България.

Биосферния резерват Сребърна обхваща езерото сребърна и териториите в близост до него. Той представя изключително разнообразие на растителни и животински видове, и това е един от най-интересните влажни зони в Европа. Една от миграционните пътища на прелетните птици между Северна Европа и Централна Африка минава през него – така наречените Виа Понтика. Друга птица маршрут е Via Aristotelis, която минава през долината на река Струма.

Четири от резервите са били обявени влажните зони според Конвенцията за влажните зони от национално значение (Рамсарската конвенция) – Аркутино Атанасовско езеро, Дуранкулак, Сребърна. 22 сайтове са изразили от Birdlife International като важна птица райони в Европа – природна забележителност Алепу блато, резерват Атанасовско езеро, остров Белене резерв, Бургаско езеро, нос Емине, Калиакра резерват, природна забележителност Дуранкулак, природна забележителност Zaskoto, безименни остров в река Дунав близо до нова, черна, морския резерват, язовир малко Шарково, Мандренското езеро, язовир Овчарица, природен парк Русенски Лом, комплекс Шабла-Езерец, резерват Сребърна, резерват Стенето, резерват Вълчи дол, Царичина резерв , Остров Вардим, природна забележителност Yatata.

Стотици километри маркирани екопътеки са били създадени за достъп до много от скритите съкровища на българската природа (Negovanska път – през пролома на р. Негованка, село Емен, Велико Търново; TRAN екопътека в непосредствена близост до ждрелото на Ерма река, Западна България; Дряновска екопътека край Дряновски манастир; Врачанската еко пътека в природен парк Врачански балкан, и др.) с различни съоръжения за релаксация – хижи, заслони, беседки, пейки, наблюдение места и др. Пътища с обща дължина над 37 000 км са маркирани в планините. Някои от международните туристически маршрути преминават през страната – Последната част (Ком – Емине) на Европейския туристически маршрут E-3, Европейския туристически маршрут Е-4-Витоша-Верила-Рила-Пирин и Европейският туристически маршрут E-8 – Рила – Родопи.

Всеки, който желае да се опознаят природата и Научете повече за редки растителни и животински видове може да посетите някой от българските защитени територии или на посетителски центрове в тях. Национални и природни паркове в страната не само предоставя достъп до дивата природа, но те също така предоставят специални образователни програми. Посетителски центрове са организирани в населени места из парка. Българския туристически съюз, планинската спасителна служба и на българския червен кръст се грижи за сигурността и безопасността на туристите.